Sunderland AFC v. Charleston Battery 7/27/04 - Mikey